Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Wychowanie

Przedszkole wypełnia cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty i Prawie oświatowym przyjmując za podstawę wychowania system wartości według nauczania Kościoła rzymsko-katolickiego.

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dopuszczony do użytku lub opracowany przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Wychowanie w przedszkolu opiera się na zasadach edukacji klasycznej, która zakłada konieczność formowania cnót, kształtowania szlachetnego charakteru dziecka, uświadamianiu celowości życia jako dążenie do świętości.
Edukacja klasyczna opiera swoją skuteczność na doskonaleniu się wewnętrznym rodziców i nauczycieli jako autorytetów i mistrzów dla dziecka oraz klarownym i konsekwentnym stawianiu dziecku wymagań.

Przedszkole jako placówka katolicka, zadania wychowawcze realizuje opierając się
na wartościach ewangelicznych oraz nauce św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Patronki Zgromadzenia, troszcząc się
o ukazywanie dzieciom drogi dziecięctwa duchowego, kształtowanie głębokich przekonań religijnych, o umiłowanie Kościoła katolickiego, kształtowanie postawy stałości i odwagi w wypełnianiu wymagań wiary, nabożeństwo
do Najświętszej Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, znajomość katechizmu i zastosowania jego zasad w życiu.

Wychowanie w Przedszkolu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Cele szczegółowe

I. Wyrobienie woli i głębokich przekonań katolickich.

1. Ukierunkowanie rozumu, woli i uczuć  do Boga, do Kościoła i do wszystkiego co szlachetne.

2. Uświadamianie celowości życia jako dążenia do świętości.

3. Wpajanie zasad i konsekwentne wymaganie respektowania ich.

4. Kształtowanie postawy poszanowania autorytetów rodziców i nauczycieli

5. Dawanie dobrego przykładu własnym życiem i poszanowaniem godności dziecka jako dziecka Bożego

6. Zwracanie się do dziecka i do siebie wzajemnie pięknym, poprawnym językiem; unikanie określeń podwórkowych, modnych powiedzonek zaczerpniętych z innych języków

II.  Wierna praktyka codziennej modlitwy, uczestniczenia we Mszy Świętej, przystępowania do sakramentów świętych, nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii

i Najświętszej Maryi Panny.

1. Uczenie modlitwy jako powinności i pragnienia jednoczenia swojego życia z Panem Bogiem

2. Adoracje Najświętszego Sakramentu oraz uczestniczenie wraz z rodziną w Eucharystii

3. Podkreślanie roli Matki Bożej w naszym życiu, uczenie zawierzania się Jej opiece

4. Zaznajamianie z przykazaniami  Bożymi oraz  prawdami wiary katolickiej

5. Formowanie sumienia poprzez codzienne sytuacje i klarowne wskazywanie co dobre, a co złe

6. Pomoc rodzinie w przygotowaniu dziecka do Wczesnej I Komunii Świętej

III. Wyrobienie ducha apostolskiego  i umiłowania Kościoła.

1. Wpojenie podstawowych pojęć religijnych dotyczących Kościoła Katolickiego i sakramentów świętych.

2. Przybliżenie wybranych świętych jako wzorów do naśladowania i naszych orędowników w Niebie

3. Budzenie odpowiedzialności za  siebie i za innych

4. Wdrażanie do postawy służby Panu Bogu i bliźniemu

5. Wskazywanie form niesienia pomocy innym, także zmarłym

IV. Odpowiednia postawa, pełna zdecydowanej stałości i odwagi w wypełnianiu wymagań wiary. Znajomość katechizmu i praktycznego zastosowania jego zasad w życiu.

1. Prowadzenie katechez na tematy związane z prawem Bożym, nauczaniem Kościoła katolickiego i  Tradycją

2. Kształtowanie szlachetnego charakteru dziecka poprzez rozwijanie cnót i wykorzenianie wad

3. Stawianie przed dzieckiem konkretnych wymagań w codzienności

4. Uczenie pokornego pokonywania trudności i ponoszenia konsekwencji swoich czynów

5. Ochrona przez złymi wpływami - ukazywanie zagrożeń pochodzących z pychy, świata i szatana

6. Wskazywanie środków i sposobów samodzielnej obrony i nie ulegania złym wpływom

"Weźcie Moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz  waszych." Mt 11.29

Droga dziecięctwa duchowego w wychowaniu

I. Ukazanie drogi dziecięctwa duchowego opartej na cnotach Boskich  wg Ewangelii, nauki i przykładu św. Teresy od Dzieciątka Jezus

1. Nauka modlitwy "Ojcze Nasz" i "Zdrowaś Maryjo", "Aniele Boży"

2. Wpojenie prawdy, że całe stworzenie jest dziełem Pana Boga i do Niego należy

2. Umożliwienie dzieciom  i ich rodzinom udziału w Nowennie do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

3. Zapoznanie z wydarzeniami  z życia świętej oraz Jej nauczaniem

4. Wdrażanie do cierpliwego pokonywania trudności i nie zniechęcania się

5. Uczenie właściwego przeżywania różnego rodzaju braków zewnętrznych i wewnętrznych

6. Podtrzymywanie w dziecku naturalnej szczerości,  prostoty i otwartości

7. Ukazywanie brzydoty kłamstwa i udawania

8. Podkreślanie cnoty posłuszeństwa i pokory jako bardzo miłych  Panu Bogu

9. Uczenie adekwatnego używania zwrotów grzecznościowych

10. Zachęcanie do składania małych "ofiarek " za zbawienie innych,  rezygnacji z zachcianek i kaprysów

11. Budzenie pragnienia Nieba dla siebie i innych

II Przybliżanie misterium Chrystusa – od momentu Wcielenia aż po oczekiwanie na ponowne przyjście na końcu czasów

" Jezus Chrystus, od żłóbka do krzyża wyznawał, że jest   Synem swego Ojca"

1. Zapoznanie z wydarzeniami  z historii naszego zbawiania

2. Uczenie posłuszeństwa na wzór Syna Bożego i składania swojego życia w ręce Boże

3. Budzenie pragnienia naśladowania Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych  w codziennym życiu

4. Kształtowanie  postawy dążenia  do świętości

5. Ukazywanie tajemnicy  śmierci jako przejścia do życia z Bogiem w Niebie

6. Przybliżenie niektórych świętych,  Patronów , wprowadzanie w tajemnicę Świętych Obcowania

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 01 marca 2018 12:12