Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Wychowanie

Przedszkole wypełnia cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty i Prawie oświatowym przyjmując za podstawę wychowania system wartości według nauczania Kościoła rzymsko-katolickiego.

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dopuszczony do użytku lub opracowany przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Przedszkole jako placówka katolicka, zadania wychowawcze realizuje opierając się na wartościach ewangelicznych oraz nauce św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Patronki Zgromadzenia, troszcząc się o ukazywanie dzieciom drogi dziecięctwa duchowego, kształtowanie głębokich przekonań religijnych, o umiłowanie Kościoła katolickiego, kształtowanie postawy stałości i odwagi w wypełnianiu wymagań wiary, nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, znajomość katechizmu i zastosowania jego zasad w życiu.

 

Wychowanie w Przedszkolu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Cele szczegółowe

I. Wyrobienie woli i głębokich przekonań katolickich.

1. Ukierunkowanie rozumu, woli i uczuć  do Boga, do Kościoła i do wszystkiego co szlachetne.

2. Uświadamianie celowości życia jako dążenia do świętości.

3. Wpajanie zasad i konsekwentne wymaganie respektowania ich.

4. Kształtowanie postawy poszanowania autorytetów rodziców i nauczycieli

5. Dawanie dobrego przykładu własnym życiem i poszanowaniem godności dziecka jako dziecka Bożego

6. Zwracanie się do dziecka i do siebie wzajemnie pięknym, poprawnym językiem; unikanie określeń podwórkowych, modnych powiedzonek zaczerpniętych z innych języków

II.  Wierna praktyka codziennej modlitwy, uczestniczenia we Mszy Świętej, przystępowania do sakramentów świętych, nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii

i Najświętszej Maryi Panny.

1. Uczenie modlitwy jako powinności i pragnienia jednoczenia swojego życia z Panem Bogiem

2. Adoracje Najświętszego Sakramentu oraz uczestniczenie wraz z rodziną w Eucharystii

3. Podkreślanie roli Matki Bożej w naszym życiu, uczenie zawierzania się Jej opiece

4. Zaznajamianie z przykazaniami  Bożymi oraz  prawdami wiary katolickiej

5. Formowanie sumienia poprzez codzienne sytuacje i klarowne wskazywanie co dobre, a co złe

III. Wyrobienie ducha apostolskiego  i umiłowania Kościoła.

1. Wpojenie podstawowych pojęć religijnych dotyczących Kościoła Katolickiego i sakramentów świętych.

2. Przybliżenie wybranych świętych jako wzorów do naśladowania i naszych orędowników w Niebie

3. Budzenie odpowiedzialności za  siebie i za innych

4. Wdrażanie do postawy służby Panu Bogu i bliźniemu

5. Wskazywanie form niesienia pomocy innym, także zmarłym

IV. Odpowiednia postawa, pełna zdecydowanej stałości i odwagi w wypełnianiu wymagań wiary. Znajomość katechizmu i praktycznego zastosowania jego zasad w życiu.

1. Prowadzenie katechez na tematy związane z prawem Bożym, nauczaniem Kościoła katolickiego 

2. Kształtowanie szlachetnego charakteru dziecka poprzez rozwijanie cnót i wykorzenianie wad

3. Stawianie przed dzieckiem konkretnych wymagań w codzienności

4. Uczenie pokornego pokonywania trudności i ponoszenia konsekwencji swoich czynów

5. Ochrona przez złymi wpływami - ukazywanie zagrożeń pochodzących z pychy, świata i szatana

6. Wskazywanie środków i sposobów samodzielnej obrony i nie ulegania złym wpływom

"Weźcie Moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz  waszych." Mt 11.29

Droga dziecięctwa duchowego w wychowaniu

I. Ukazanie drogi dziecięctwa duchowego opartej na cnotach Boskich  wg Ewangelii, nauki i przykładu św. Teresy od Dzieciątka Jezus

1. Nauka modlitwy "Ojcze Nasz" i "Zdrowaś Maryjo", "Aniele Boży"

2. Wpojenie prawdy, że całe stworzenie jest dziełem Pana Boga i do Niego należy

2. Umożliwienie dzieciom  i ich rodzinom udziału w Nowennie do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

3. Zapoznanie z wydarzeniami  z życia świętej oraz Jej nauczaniem

4. Wdrażanie do cierpliwego pokonywania trudności i nie zniechęcania się

5. Uczenie właściwego przeżywania różnego rodzaju braków zewnętrznych i wewnętrznych

6. Podtrzymywanie w dziecku naturalnej szczerości,  prostoty i otwartości

7. Ukazywanie brzydoty kłamstwa i udawania

8. Podkreślanie cnoty posłuszeństwa i pokory jako bardzo miłych  Panu Bogu

9. Uczenie adekwatnego używania zwrotów grzecznościowych

10. Zachęcanie do składania małych "ofiarek " za zbawienie innych,  rezygnacji z zachcianek i kaprysów

11. Budzenie pragnienia Nieba dla siebie i innych

II Przybliżanie misterium Chrystusa – od momentu Wcielenia aż po oczekiwanie na ponowne przyjście na końcu czasów

" Jezus Chrystus, od żłóbka do krzyża wyznawał, że jest   Synem swego Ojca"

1. Zapoznanie z wydarzeniami  z historii naszego zbawiania

2. Uczenie posłuszeństwa na wzór Syna Bożego i składania swojego życia w ręce Boże

3. Budzenie pragnienia naśladowania Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych  w codziennym życiu

4. Kształtowanie  postawy dążenia  do świętości

5. Ukazywanie tajemnicy  śmierci jako przejścia do życia z Bogiem w Niebie

6. Przybliżenie niektórych świętych,  Patronów , wprowadzanie w tajemnicę Świętych Obcowania

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 21 października 2020 15:56