Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Zagrożenia wychowania

„Jest to więc rzeczą najwyższej doniosłości, nie błądzić w wychowaniu, równie jak nie błądzić w dążeniu
do ostatecznego celu, z którym całe dzieło wychowania ściśle i bezwzględnie jest związane.
Rzeczywiście, ponieważ sztuka wychowania polega na urobieniu człowieka jakim być powinien, jak powinien postępować w tym ziemskim życiu, żeby osiągnąć ów wzniosły cel, dla którego został stworzony, jest jasnym,
że jak nie może być prawdziwego wychowania, które by nie było całe skierowane do ostatecznego celu,
tak też w obecnym porządku Opatrzności, to jest po objawieniu się nam Boga w Jednorodzonym swoim Synu, który sam tylko jest drogą, prawdą i żywotem,
nie może być pełnego i doskonałego wychowania, jak tylko chrześcijańskie.”
Encyklika  o wychowaniu "Divini illius Magistri" - zastępując Mistrza Pius XI

Zagrożenia w wychowaniu  mają swoje źródło w modernistycznych ideologiach i prądach

psychologiczno-pedagogicznych niezgodnych z nauczaniem Kościoła Katolickiego.

Zaliczyć do nich można  m.in.:

1. Upadek autorytetów

2. Odwrócona wizja wychowania, przejawiająca się w braku równowagi pomiędzy określaniem praw

dziecka, a egzekwowaniem jego obowiązków

3. W powyższym kontekście  określanie jedynie czego nie wolno rodzicom,  i czego nie wolno nauczycielom

4. Skupienie się głównie na emocjach dzieci i zdolnościach intelektualnych z pomijaniem wysiłku   nad kształtowaniem charakteru dziecka

5. Infantylizowanie  roli nauczyciela

6. Pomijanie takich pojęć, jak służba, pokora, odpowiedzialność, patriotyzm

6. Utożsamianie posłuszeństwa z uległością (negacja IV przykazania)

7. Relatywizm wartości i norm moralnych

8. Odebranie godności ludzkiemu ciału

9. Unifikacja płci

10. Kultura masowa

 

Święty  Augustyn pisze: "Nieszczęśliwy jest człowiek, który zna wszystko, a nie zna Boga". Podstawowy błąd w wychowaniu, także w rodzinach katolickich, to pokładanie nadmiernych nadziei w samym tylko wykształceniu ogólnym w oderwaniu od wychowania do cnót, które prowadzą do świętości. Na chrzcie świętym rodzice obiecują wychować przede wszystkim świętych, a nie profesorów.

WYCHOWUJEMY DO WIECZNOŚCI, CELE DOCZESNE OSIĄGAMY NIEJAKO PO DRODZE