Charyzmatem, czyli szczególnym darem i charakterystyczną cechą naszego Zgromadzenia, jest dziecięctwo duchowe. Siostry wzorują swoje życie na Najświętszej Osobie Dzieciątka Jezus, który był Synem Ojca zarówno w żłóbku jak i na krzyżu i pozostał Nim w Eucharystii. Siostry idąc za przykładem Ewangelii oraz praktyką życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która jest szczególną patronką Zgromadzenia, starają się żyć wobec Boga Ojca jako Jego umiłowane dzieci – ufne, całkowicie zdane na Niego i przekonane o jego bezwarunkowej, darmowej miłości do wszystkich. Taką postawę siostry pragną nieść również tym, do których są posłane.
Zgromadzenie powstało w 1921 roku, założone przez Sługę Bożego Ojca Anzelma Gądka, karmelitę bosego oraz Służebnicę Bożą Matkę Teresę Kierocińską.
Z nauczania Sł. B. Ojca Anzelm Gądka OCD o drodze dziecięctwa duchowego:
„Całą Ewangelię można nazwać życiem i nauką dziecięctwa. <<Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jako dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Ktokolwiek się przeto uniży, jako to dziecię, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecię w imię Moje, Mnie przyjmuje>>”.
„Dziecięctwo, to dojrzałość wiary, to utwierdzenie się w prawdzie i ufności w łaskę, to pomoc Boga i branie z niej w pełności, to miłość, która nie pyta, tylko czyni prawdę w prostocie wykonania. Jednym słowem, dziecięctwo duchowe, to rozwój w duszy łaski, jej cnót, darów i owoców wlanych, to życie Boga, które pod wpływem łaski i rosnącej miłości w ofierze ze siebie, dokonuje się w prostocie dziecka”.
„Dziecięctwo duchowe nie jest tylko nabożeństwem do Dzieciątka Jezus; nabożeństwo prowadzi do dziecięctwa, rozwija je i kształci na wzór synostwa Jezusowego, nadaje mu jego formę w całości Jego życia, i przez to staje się życiem, pełnym życiem Bożym i zawsze czyni, co się Ojcu podoba”.
„Więc kiedy mowa o dziecięctwie, to na pierwszy plan wysuwa się nie samo dziecięctwo, ale Boskie Ojcostwo.”

Więcej informacji o Zgromadzeniu, jego charyzmacie oraz o Założycielach znajdziesz na:

karmelitanki.pl

anzelmgadek.pl

teresakierocinska.blogspot.com

karmelitanki.pl/lodz