Postawa wychowanka

Wychowanek naszego przedszkola to dziecko:

 1. które jest świadome swej godności osobistej i godności dziecka Bożego,
 2. jest wychowywane w duchu wartości chrześcijańskich,
 3. posiada podstawową wiedzę i umiejętności, niezbędne w dalszej edukacji,
 4. aktywnie uczestniczy w życiu religijnym (m.in. codzienna modlitwa, katecheza, nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w kaplicy),
 5. odznacza się umiłowaniem Kościoła katolickiego,
 6. zna praktyczne zastosowanie zasad katechizmu w życiu,
 7. wykazuje postawę patriotyczną,
 8. jest chronione przed formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
 9. biorące udział we właściwie zorganizowanym procesie opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym, zgodnym z zasadami higieny pracy umysłowej,
 10. jest otoczone opieką, zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas spacerów i wycieczek,
 11. doświadcza konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa i dobra dziecka),
 12. okazuje szacunek względem nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
 13. przestrzega zasad i norm ustalonych w grupie przedszkolnej,
 14. stara się zgodnie współżyć z innymi rówieśnikami,
 15. słucha i wykonuje polecenia,
 16. szanuje mienie przedszkola oraz zachowuje czystość i porządek na terenie przedszkola.