Przedszkole wypełnia cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty i Prawie oświatowym przyjmując za podstawę wychowania system wartości według nauczania Kościoła rzymsko-katolickiego. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dopuszczony do użytku lub opracowany przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. Przedszkole jako placówka katolicka, zadania wychowawcze realizuje, opierając się na wartościach ewangelicznych oraz nauce św. Teresy od Dzieciątka Jezus — Patronki Zgromadzenia, troszcząc się o ukazywanie dzieciom drogi dziecięctwa duchowego, kształtowanie głębokich przekonań religijnych, o umiłowanie Kościoła katolickiego, kształtowanie postawy stałości i odwagi w wypełnianiu wymagań wiary, nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, znajomość katechizmu i zastosowania jego zasad w życiu.

Nasze przedszkole

  • zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, opiekę oraz wychowanie zgodnie z charakterem placówki,
  • stwarza warunki do uczenia się, zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności, prowadzących do osiągnięcia gotowości szkolnej,
  • wspomaga i ukierunkowuje wszechstronny i indywidualny rozwój dziecka uwzględniając wrodzony jego potencjał i możliwości rozwojowe w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,
  • umożliwia dzieciom wdrażanie w życie grupy społecznej w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności,
  • umożliwia dzieciom rozwój poczucia tożsamości narodowej,
  • wspiera rozwój duchowy dziecka,
  • wspiera wychowawczą rolę rodziny oraz pełni funkcję doradczą wobec rodziców,
  • tworzy wspólnotę wychowawczą dążącą do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych wobec dziecka zarówno w środowisku przedszkolnym jak i rodzinnym.