Katolickie Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Oczekiwana postawa wychowanka

"Dzieci niech mają udział w nauce Chrystusa . Niech się uczą jak wiele u Boga znaczy pokora, jak wiele może
u Niego czysta miłość, jak dobrą i wielką rzeczą jest bojaźń Boża wiodąca do zbawienia wszystkich, którzy
w czystości serca strzegą jej święcie"  św. Klemens I, papież

1. Umiłowanie Kościoła  katolickiego

2. Zdecydowana stałość i odwaga w wypełnianiu wymagań wiary katolickiej i prawa Bożego

3. Wierność praktyce codziennej modlitwy, uczestniczenia we Mszy Świętej, przystępowania do sakramentów świętych,

4. Okazywanie głębokiej czci i nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii , Najświętszej Maryi Panny i Świętych

5. Troszczenie się o dobro duchowe i doczesne bliźniego

6. Praktyczne stosowanie zasad katechizmu w życiu

7. Konsekwentne dążenie do osiągnięcia własnego zbawienia i innych

8. Zawierzanie z pokorą i posłuszeństwem swojego życia Panu Bogu, liczenie na Jego łaskę i miłosierdzie

9. Przyjęcie drogi dziecięctwa duchowego jako własnej w dążeniu do zjednoczenia z Panem Jezusem

 

Podstawowe wymagania stawiane dziecku:

  • okazywanie szacunku wobec nauczycieli i innych pracowników  przedszkola,
  • przestrzeganie zasad i norm ustalonych w grupie przedszkolnej,
  • zgodna zabawa z rówieśnikami,
  • słuchanie i wykonywanie poleceń,
  • poszanowanie mienia przedszkola oraz zachowanie czystości i porządku na terenie  przedszkola
  • zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza miejsce zajęć
    i zabawy

 

 

 

Poprawiony: środa, 21 marca 2018 17:30